DELTA BLOC - dopravní svodidla

Citybloc 50 dopravní svodidla

DELTA BLOC betonové dílce

Dopravní svodidla DELTA BLOC® jsou betonové dílce profilu NEW JERSEY (řez ve tvaru obráceného písmene „Y“). Jejich propojením pomocí zasuvných spojek vznikne článkový řetěz. Tímto získá svodidlový systém omezenou možnost volného posunu v příčném směru. Vychýlením do strany po nárazu vozidla je tímto zajištěn úbytek pohybové energie – vzniká tak dodatečná deformační zóna. Díky průběžnému táhlu nedojde ani při těžkých nárazech k prolomení svodidla. Další informace získáte na

Provádění DELTA BLOC dílců

Při rozmisťování betonových dílců DELTA BLOC® je třeba dodržovat veškeré dotčené předpisy týkající se stavby komunikací a provozu na nich. Na počátku a na konci každého svodidla z dílců DELTA BLOC® je třeba situovat krajní dílce. Aby byla zaručena účinnost svodidlové stěny, je nutné , aby tato byla dlouhá minimálně 32 m včetně krajních dílců. Účinnost se zvyšuje s délkou svodidla. Podkladní plochou je ve většině případů povrch vozovky. Může jí být i nezpevněná, nebo mechanicky stabilizovaná vrchní nosná vrstva. Jednotlivé dílce se zpravidla osazují z nákladního vozu přímo na místo určení, a to pomocí jeřábového ramene. Skrz oba montážní otvory se prostrčí odpovídající ocelové trny. Po osazení na místo určení se pomocí pozinkovaných spojek, které se jednoduše vsunou do zámku, jednotlivé prvky propojí. Tím vznikne srdce celého systému DELTA BLOC®, průběžné táhlo. Doporučuje se klást jednotlivé dílce tak, aby zámky byly v napnutém stavu (zajištění plné účinnosti svodidlové stěny, zamezení odcizení spojek).

Použití DELTA BLOC dílců

■ Komunikace s velkou hustotou provozu, případně komunikace s požadavkem ochrany proti prolomení svodidla
■ Komunikace s nebezpečím zřícení svodidla
■ Komunikace s bezprostřední blízkostí od chráněných objektů (ochranné pásmo vodních zdrojů, mostní pilíře)
■ Místa s vysokou nehodovostí
■ Dalniční sjezdy a nájezdy
■ Místa kde hrozí sesuvy půdy, pády kamení apod.
■ Místa, na kterých by zdlouhavými opravami či přestavováním konvenčních svodidel docházelo ke zpomalení provozu či riziku dalších nehod.
■ Zajištění stavenišť
■ Protipovodňová ochrana

Certifikáty

Na uvedené výrobky je vydáno:
■ „Prohlášení o vlastnostech“
■ Certifikát stálosti vlastností
Silniční svodidla DELTA BLOC® jsou schválena Ministerstvem dopravy ČR pro užívání na všech silnicích, dálnicích a rychlostních komunikacích.


Společnost MABA Prefa spol. s r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009 a
ČSN EN ISO 14001:2005.

Dočasná svodidla DB 50SL a DB 65S

DELTA BLOC® DB 50SL a DB 65S jsou systémy k zadržování vozidel, které byly vyvinuty a testovány podle požadavků evropské normy EN 1317. Používají se hlavně jako dočasná ochranná svodidla k zabezpečování stavenišť a k vedení vozidel ve směru jízdy převážně na dálnicích a rychlostních komunikacích. Oba systémy se vyznačují zejména svými kompaktními rozměry a nízkou hmotností. Díky své malé šířce (pouze 32 a 39 cm), jsou systémy zvláště vhodné k oddělování jednosměrných jízdních pruhů.

■ Vlastnosti, které jsou pro jejich použití nejdůležitější:
■ Velmi rychlá montáž
■ Kompaktní rozměry – malá pracovní šířka
■ Nízká hmotnost (DB 50SL – 1090kg, DB 65S – 1670kg)
■ Splňují požadavky normy EN 1317